AiLeVaDiSi FoRuM  

Go Back   AiLeVaDiSi FoRuM > GeneL Forum > Hukuk Köşesi

Hukuk Köşesi Hukuksal Bütün sorularınızı ve Bilmek istediklerinizi bizlerle Paylaşabilirsiniz

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16-04-2010, 11:13 AM   #1 (permalink)
HaYaTıN iÇiNDeN
 
JQuLK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Bulunduğu yer: -
Mesajlar: 35,358
JQuLK has much to be proud ofJQuLK has much to be proud ofJQuLK has much to be proud ofJQuLK has much to be proud ofJQuLK has much to be proud ofJQuLK has much to be proud ofJQuLK has much to be proud ofJQuLK has much to be proud of
Standart 2003/43 sayili birleşmiş milletler bangalor yargi etiği ilkeleri

 Bu ilkeler, Birleşmiş Milletler’in 2000 yılı Nisan ayında Vi*yana’da gerçekleştirilen ilk toplantısından sonra Şubat 2001 ta*rihinde Hin*distan’ın Bangalor şehrinde gerçekleştirilen ikinci toplantıda, Yar*gısal Tutarlılığın Kuvvetlendirilmesi Hakkındaki Yargı Grubu ta*rafından taslak olarak kabul edilmiştir.
 25-26 2002 Kasım tarihlerinde Lahey Barış Sarayında yapılan Ada*let Başkanları Yuvarlak Masa Toplantısında, Yargısal Tu*tarlılığın Kuvvetlendirilmesi Hakkındaki Yargı Grubu tarafın*dan ilk taslak gözden geçirilmiş ve taslak üzerinde anlaşma sağ*lanmıştır.
 Bangalor İlkeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komis*yonu’nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edilmiştir.
 Avrupa Konseyi’nin Avrupa Hakimleri Danışma Komitesi de bu il*keleri, 13 Kasım 2000 tarihli oturumunda (ilkeler henüz BM tara*fından onaylanmadan) Bakanlar Komitesi’ne bu konuda tavsiye kararı vaz’etmek üzere önermiştir.ÖNSÖZ


Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesinin, herkesin, hak ve yüküm*lü*lüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnâdında bağım*sız ve tarafsız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, âdil ve alenî olarak yargı*lanma hakkına sahip olduğunu temel bir prensip olarak tanımış olma*sından,[2]
Siyâsî ve Medenî Haklar Uluslararası Sözleşmesinin, herkesin mah*kemeler önünde eşit olduğuna ve hakkındaki bir suç isnâdının veya hak ve yü*kümlülükleri ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara bağlanmasında, hukuken kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından âdil ve alenî ola*rak, sebepsiz gecikme olmaksızın, yargılanma hakkına sahip olduğunu garanti altına almış olmasından,[3]
Bölgesel insan hakları belgelerinde, ulusal anayasalarda, yasalarda ve yazılı olmayan hukukta ve hukuksal teâmül ve geleneklerde yukarıda anılan prensip ve hakların tanınmış olması ya da yansıtılmış olmasından,
Diğer tüm hakların, nihaî anlamda icra edilebilmesinin, yargıya iliş*kin konuların tam ve doğru bir şekilde yönetimine bağlı olması keyfiyetinin; insan haklarının korunması açısından yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yar*gıya vurgu*lama yaptığından,
Aynı şekilde yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargının, meşrûiyet ve hu*kuk devleti ilkesine riayet açısından, mahkemelerin görevlerini yerine getirip getirmediği hususunda esaslı bir unsur olmasından,
Modern ve demokratik bir toplumda, yargının iç tutarlılığı ve manevi gücü ile yargı sistemine olan kamusal güvenin son derece önemli olmasın*dan,
Bireysel ve kurumsal olarak, yargı sistemine olan güveni sürdürme ve artırma çabası ve kamusal bir güvence olarak, hâkimlerin hâkimlik ma*kamına saygı göstermeleri ve onur duymalarının esas olmasından,
Yargı etiği ile ilgili yüksek standartları muhâfaza etmeye ve ilerlet*meye yönelik temel sorumluluğun, her ülkede yine yargının üzerinde olma*sından,
Ve Yargının Bağımsızlığına Dair Birleşmiş Milletler Temel İlkeleri*nin yargının bağımsızlığını güvence altına almak ve ilerletmek için dizayn edilmiş olması ve evvelemirde bu ilkelerin devletlere yöneltilmiş olmasın*dan,
Dolayı,
Hâkimlere yönelik meslek ahlâkı standartlarını oluşturmak niyetiyle, aşağıdaki prensipler tasarlanmıştır. Bu prensipler, hâkimlere rehber*lik ede*cek ve yargı etiğini düzenleyecek bir çerçeveyi yargıya temin edecek şekilde tasar*lanmıştır. Yine bu prensipler, yasama ve yürütme mensupları ile avu*katların ve kamuoyunun, yargıya daha iyi destek olmalarına ve onu daha iyi anlamalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu prensipler, hâkimle*rin; yargı mesleği standartlarını takviye etmek üzere oluşturulan ve bizzat kendileri de bağımsız ve tarafsız olan uygun kurumlar karşısında, meslekî davranışların*dan dolayı sorumlu olduklarını varsayar ve bu prensipler, hâ*kimleri bağlayıcı mevcut hu*kuk ve davranış kurallarını değiştirmeyi değil onları tamamlamak niyetiyle ön*görülmüştür.

Değer 1
BAĞIMSIZLIK
İlke

Yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin ön koşulu ve âdil yargılan*ma*nın temel garantisidir. Bundan dolayı hâkim, hem bireysel hem de kurum*sal yönleriyle yargı bağımsızlığını temsil ve muhâfaza etmelidir.
Uygulama
1.1 Hâkim, doğrudan ya da dolayısıyla her hangi bir sebeple ya da her hangi bir yerden gelen müdâhale, tehdit, baskı, teşvik ve tüm hâricî etkilerden uzak, hâkimin olayları değerlendir*mesi temelinde, vicdânî hukuk anlayışı ile uyum içerisinde bağımsız olarak yargısal işlevini yerine getirmelidir.
1.2 Hâkim, genelde toplumdan, özelde ise karar vermek zo*runda ol*duğu ihtilâfın taraflarından bağımsızdır.
1.3 Hâkim, yasama ve yürütme organlarının etkisi ve bu organ*larla uygun olmayan ilişkilerden fiîlen uzak olmakla kalmayıp, aynı zamanda öyle görünmelidir de.
1.4 Hâkim, yargısal görevlerini yerine getirirken, tek başına ka*rar vermek zorunda olduğu hususlarda diğer yargıçlardan da ba*ğımsızdır.
1.5 Hâkim, yargının kurumsal ve eylemsel bağımsızlığını sürdür*mek ve arttırmak için, yargısal görevlerinin ifasına yönelik ko*ruma tedbirlerini almalı ve bunları artırmalıdır.
1.6 Hâkim, yargı bağımsızlığını sürdürmede esas olan yargıya yö*ne*lik kamusal güveni güçlendirmek amacıyla, yargı etiği ile ilgili yüksek standartlar sergilemeli ve bunları ilerletmeli*dir.
Değer 2
TARAFSIZLIK
İlke

Tarafsızlık, yargı görevinin tam ve doğru bir şekilde yerine geti*ril*mesinin esasıdır. Bu prensip, sadece bizâtihî karar için değil aynı za*manda kararın oluşturulduğu süreç açısından da geçerlidir.
Uygulama
2.1 Hâkim, yargısal görevlerini tarafsız, önyargısız ve iltimassız ola*rak yerine getirmelidir.
2.2 Hâkim, mahkemede ve mahkeme dışında, yargı ve yargıç taraf*sızlığı açısından kamuoyu, hukuk mesleği ve dava ta*raflarının güvenini sağlayacak ve artıracak davranışlar içeri*sinde olmalı*dır.
2.3 Hâkim, duruşma ve karar aşamalarında, kendisini yargılama*dan zorunlu olarak el çektirecek olasılıkları makul ölçüler içerisinde asgariye indirecek şekilde hareket etmelidir.
2.4 Hâkim, önündeki bir dava veya önüne gelme ihtimâli olan bir konu hakkında, bilerek ve isteyerek; yargılama aşaması*nın so*nuçlarını veya sürecin açıkça âdilânelik vasfını makul ölçüler çerçevesinde etkileyecek veya zayıflatacak hiçbir yo*rumda bu*lunmamalıdır. Ayrıca hâkim, her hangi bir şahsın ya da mesele*nin âdil yargılanmasını etkileyebilecek alenî ol*sun veya olma*sın her hangi bir yorum da yapmamalıdır.
2.5 Hâkim, tarafsız olarak karar veremeyeceği durumda veya ma*kul olarak düşünme yeteneği olan bir kişide tarafsız ola*rak ka*rar veremeyeceği izlenimi yaratması halinde, yargıla*manın her hangi bir aşamasına katılmaktan çekinmelidir. Sı*nırlı sayıda sa*yılmamakla birlikte bu durum aşağıdaki ihti*mâllerde söz ko*nusu olur:
2.5.1 Hâkimin, yargılama aşamasında delil kâbilinden tartışı*lan olaylarla ilgili kişisel bir bilgiye sahip ol*ması veya davanın bir tarafıyla ilgili gerçek bir ön*yargı veya ta*rafgirlik içerisinde olması veya,
2.5.2 Hâkimin ihtilâf konusu davada, olaya ilişkin bir tanıklı*ğı*nın olması ya da daha önceden bu konuda avu*kat olarak hizmet vermiş olması veya,
2.5.3 Hâkim ya da hâkimin ailesinden birisinin ihtilâf ko*nusu dava sonuçlarıyla ilgili ekonomik bir çıkarının olması.
Davaya bakmaya devam edecek yeni bir mahkemenin kurula*maması halinde veya hiçbir şeyin yapılmamasının durumun aciliyeti nedeniyle ciddi şekilde adaletsizliğe yol açacağı halde hâkime, görevden el çektirmek gerek*mez.
Değer 3
DOĞRULUK ve TUTARLILIK
İlke

Doğruluk ve tutarlılık, yargı görevinin düzgün bir şekilde yerine getirilmesinde esastır.
Uygulama
3.1 Hâkim, meslekî davranış şekli itibariyle, makul olarak dü*şünme yeteneği olan bir kişide her hangi bir serzenişe yol açmayacak hal ve tavır içinde olmalıdır.
3.2 Hâkimin hal ve davranış tarzı, yargının doğruluğuna ve tutarlılı*ğına ilişkin inancı kuvvetlendirici nitelikte olmalıdır: Adaletin gerçek anlamda sağlanması kadar gerçekleştirildi*ğinin görüntü olarak sağlanması da önemlidir.
Değer 4
DÜRÜSTLÜK
İlke

Dürüstlük ve dürüstlüğün görüntü olarak ortaya konuluşu, bir hâ*kimin tüm etkinliklerini icrada esaslı bir unsurdur.
Uygulama
4.1 Hâkim, hâkimden sâdır olan tüm etkinliklerde yakışıksız ve yakı*şık almayan görüntüler içerisinde olmaktan kaçınmalı*dır.
4.2 Kamunun sürekli denetim sujesi olarak hâkim, normal bir va*tan*daş tarafından sıkıntı verici olarak görülebilecek kişisel sınırlamaları kabullenmeli ve bunlara isteyerek ve özgürce uy*malıdır. Hâkim, özellikle yargı mesleğinin onuruyla uyumlu bir tarzda davranmalıdır.
4.3 Hâkim, kendi mahkemesinde hukuk mesleğini icra eden kimse*lerle olan bireysel ilişkilerinde, objektif olarak bakıldı*ğında ta*rafgirlik veya bir tarafa meyletme görüntüsü ya da şüphe doğu*racak durumlardan kaçınmalıdır.
4.4 Hâkim, ailesini temsil eden birisinin davacı olduğu veya böyle bir kimsenin her hangi bir şekilde ilişkili olduğu da*valara bak*mamalıdır.
4.5 Hâkim, ikâmetgahının, hukuk mesleğini icra eden birisi tarafın*dan müşterilerini veya bu kişinin diğer meslektaşlarını kabul yeri olarak kullanılmasına izin vermemelidir.
4.6 Hâkim, diğer vatandaşlar gibi, ifade, inanç ve dernek kurma ve toplanma özgürlüğüne sahiptir, ancak bu hakların kulla*nılma*sında, yargı mesleğinin onurunu, yargının bağımsızlı*ğını ve ta*rafsızlığını koruyacak şekilde davranmalıdır.
4.7 Hâkim, şahsına ait olan ve kendisine emanet olarak bırakılan mal varlığını bildirmeli ve aile üyelerinin mal varlıklarının bil*dirimine ilişkin makul bir çaba sarf etmelidir.
4.8 Hâkim; ailesinin, sosyal veya diğer ilişkilerinin, hâkim ola*rak meslekî davranışlarını veya vereceği yargısal kararı et*kileme*sine izin vermemelidir.
4.9 Hâkim, hâkimlik mesleğinin prestijini; kendisine, aile üyelerin*den birisine veya her hangi bir kimseye özel çıkar sağlayacak şekilde ne kendisi kullanmalı ne de başka birisine kullandırt*malıdır. Ayrıca hâkim, yargı görevinin yerine geti*rilmesinde, her hangi bir kimsenin kendisini etkileyebileceği izlenimine ne kendisi yol açmalıdır, ne de başkalarının böyle bir izlenime yol açmalarına müsaade etmelidir.
4.10 Hâkim tarafından, hâkimlik mesleğinin icrası sırasında elde edi*len gizli bilgiler, hâkimin yargısal göreviyle ilgili olma*yan di*ğer amaçlar için hâkim tarafından da kullanılamaz ve ifşa edi*lemez.
4.11 Yargısal görevlerini tam ve eksiksiz bir şekilde icra etmek kay*dıyla, hâkim aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
4.11.1 Hukuk, hukuk sistemi, adalet teşkilâtı veya bun*larla ilintili diğer konularda yazı yazabilir, konfe*rans verebilir, ders verebilir ve diğer etkinliklere katılabilir;
4.11.2 Hukuk, hukuk sistemi, adalet teşkilâtı veya bun*larla ilintili diğer konularla ilgili resmi bir organ önündeki kamuya açık bir oturuma katılabilir;
4.11.3 Üye olması halinde, bu üyelik bir hâkimin bağım*sız*lığı ve tarafsızlığı ilkesine halel getirme*yecekse, resmi bir organın veya başka bir idari komisyonun, komitenin veya danışma kurulunun üyesi olarak hizmet verebilir. Veya;
4.11.4 Yargıçlık makamının onurunu zedelememesi ve yar*gısal görevlerin yerine getirilmesine engel ol*maması koşuluyla, diğer etkinliklere katılabilir.
4.12 Hâkim, yargıçlık makamında görevli iken avukatlık yapa*maz.
4.13 Hâkim, yargıçlarla ilgili derneklere katılabilir veya böyle bir der*nek kurabilir, ya da yargıçların çıkarlarını temsil eden di*ğer örgütlere katılabilir.
4.14 Hâkim ve aile üyeleri; yargısal görevlerin yerine getirilme*sine ilişkin olarak, bir şeyin hâkim tarafından yapılması, ya*pılma*ması veya yapılmasına kayıtsız kalınması ile ilintili herhangi bir hediye, bir kredi, bir teberrû ya da bir iltimas talebinde ne bulu*nabilir ne de kabul edebilir.
4.15 Hâkim, mahkeme personeline veya nüfûzu, idaresi ve yetkisi tah*tında kalan diğer kişilere, görevlerinin veya işlevlerinin ye*rine getirilmesine ilişkin olarak; bir şeyin yapılması, ya*pılma*ması veya yapılmasına kayıtsız kalınması ile ilintili herhangi bir hediye, bir kredi, bir teberrû ya da bir iltimas talebinde bulun*maları veya kabul etmeleri konusunda, izin veremez.
4.16 Umuma açıklama konusundaki yasal gerekler ve hukuk gözetil*mek suretiyle hâkim; tarafgirlik görüntüsüne yol aç*mayacak veya yargısal görevlerin icrasında hâkimi etkilemek amacıyla verildiği izlenimi yaratmayacak hatıra kâbilinden hediye, ödül veya benzeri şeyi alabilir.
Değer 5
EŞİTLİK
İlke

Yargıçlık makamının gerektirdiği performans açısından asıl olan; herkesin mahkemeler önünde eşit muameleye tabi tutulmasını sağlamaktır.
Uygulama
5.1 Hâkim, toplumdaki çeşitliliğin ve sınırlı sayıda olamamakla bir*likte ırk, renk, cinsiyet, din, tabiiyet, sosyal sınıf, sakatlık, yaş, evlilik durumu, cinsel yönelim, sosyal ve ekonomik du*rum ve benzeri diğer sebeplerden neşet eden farklılıkların (davaya mesnet olmayan sebepler) şuurunda olmak ve bun*ları anlamak zorundadır.
5.2 Hâkim, yargıçlık görevini yerine getirirken, davaya mesnet ol*ma*yan sebeplere dayanarak herhangi bir kişi ya da gruba karşı sözle veya davranışlarıyla meyilli ya da önyargılı ola*rak hareket edemez.
5.3 Hâkim, yargısal görevlerini; davaya mesnet olmayan ve yargı gö*revinin düzgün bir şekilde işlemesinde ehemmiyet*siz olan sebeplerde bir ayrımcılığa gitmeksizin davanın ta*rafları, tanık*lar, avukatlar, mahkeme personeli ve yargı göre*vini icra eden meslektaşları dahil herkes için uygun yasal mülahazalarla ye*rine getirmelidir.
5.4 Hâkim, mahkeme personeline veya hâkimin nüfuzu, yöne*timi veya denetimi tahtında olan diğer kişilere; hâkimin önüne gel*miş bir konuda, davaya mesnet olmayan sebeplere dayanarak, bireyler arasında ayırımcılık yapmalarına izin vermemelidir.
5.5 Hâkim, mahkeme önündeki yargılama aşamasında, avukatlar*dan; sözleriyle ya da davranışlarıyla, yargılama ko*nusunun ve savunma konusunun bu sebep olması hali dı*şında, davaya mes*net olmayan sebeplere dayanarak herhangi bir kişi ya da gruba karşı meyilli ya da önyargılı olduklarını izhar etmemelerini ta*lep etmelidir.
EHLİYET VE LİYÂKAT
İlke

Ehliyet ve liyâkat, yargıçlık makamının gerektirdiği performan*sın ön koşuludur.
Uygulama
6.1 Bir hâkimin yargısal görevleri, diğer tüm etkinliklerin önünde yer alır.
6.2 Hâkim, meslekî aktivitesini, sadece mahkemedeki yargısal iş*lev*ler ile sorumlulukların yerine getirilmesine ve karar ver*meye değil aynı zamanda mahkemenin işleri ve yargıçlık ma*kamıyla ilgili diğer vazifeleri de içeren yargısal görevlere ada*malıdır.
6.3 Hâkim, yargıçlar için yargının kontrolünde yapılan eğitim ve di*ğer fırsatları kollayarak, yargısal görevlerin düzgün bir şe*kilde icrası için meslekî bilgisini, becerisini ve bireysel yete*neklerini sürdürmek ve artırmak için gerekli adımları atmalı*dır.
6.4 Hâkim, uluslararası sözleşmeleri ve insan hakları normlarını oluşturan diğer belgeleri kapsayan uluslararası hukuk geliş*me*leri hakkında kendisini sürekli güncellemelidir.
6.5 Hâkim, mahkeme kararlarının verilmesi de dahil tüm yargı*sal gö*revlerini etkin bir şekilde, âdilâne ve makul bir süre içeri*sinde yerine getirmelidir.
6.6 Hâkim, mahkemedeki tüm yargılama aşamalarında düzeni ve uy*gun hareket edilmesini sağlamalı, davanın tarafları, jüri üye*leri, tanıklar, avukatlar ve diyalog kurduğu resmi bir sı*fatı haiz diğer kişilerle ilişkilerinde sabırlı, nazik ve vakur olmalıdır. Hâkim, aynı davranış tarzını tarafların yasal tem*silcilerinden, mahkeme personelinden ve hâkimin nüfuzu, yönetimi ve dene*timine bağlı diğer kişilerden de talep etme*lidir.
6.7 Hâkim, yargısal görevlerini layıkıyla yerine getirmesine uy*gun düşmeyen davranışlar içerisinde bulunamaz.
YÜRÜRLÜK
Yargıçlık makamının niteliği sebebiyle, bu prensipleri yürürlüğe ko*ya*cak mekanizmalar şayet hâlihazırda hukuklarında mevcut değilse, ulu*sal adalet teşkilâtı, bu prensipleri yürürlüğe koymayı temin ede*cek etkili tedbirleri al*malıdır.

TANIMLAR
Metnin bağlamı aksine izin vermedikçe ya da gerektirmedikçe, pren*siplerin anlatımında kullanılan kelimeler aşağıdaki anlamlarda kulla*nılmıştır.
“Mahkeme personeli”; katipler de dahil hâkimin personelini içerir.
“Hâkim”; yargı yetkisini kullanan atanmış kişi anlamına gelir.
“Hâkimin ailesi”; hâkimin eşini, oğlunu, kızını, damadını, gelinini ve evinde yaşamak kaydıyla çalıştırdığı kimseyi, yakın akrabalarını veya kendisine eşlik eden diğer kişileri kapsar.
“Hâkimin eşi”; hâkimin aynı evde yaşayan eşini veya hangi cinsten olursa olsun hâkimle yakın ilişkide olan diğer herhangi bir şahsı kapsar.
AÇIKLAMALAR
1. Uluslararası Suçların Önlenmesine Dair Birleşmiş Millet*ler Mer*kezinin daveti üzerine 2000 yılı Nisan ayında Viyana’da ger*çekleştirilen ilk toplantıda ve bununla bağlantılı Suçların Önlenmesi ve Suçlulara Muamele Hakkındaki 10. Bir*leşmiş Milletler Kongre*sinde,
Yargısal Tutarlılığı Kuvvetlendirme Hakkındaki Yargı Grubu:
 Bangladeş Adalet Başkanı Latifur Rahman,
 Hindistan’ın Karnataka Eyaleti Adalet Başkanı Bhaskar Rao,
 Nepal Adalet Başkanı Bahadur Shrestha,
 Nijerya Adalet Başkanı Uwais,
 Güney Afrika Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Langa,
 Tanzanya Adalet Başkanı Nyalali ve
 Uganda Adalet Başkanı Odoki’nin hazır bulunduğu,
Hâkim Christopher Weeremantry’nin başkanlığındaki top*lantı,
Uluslararası Adalet Mahkemesinin Başkan Yardımcısı, Avus*turya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Michael Kirby’nin ra*portör*lüğü ve
Bağımsız hâkimler ve hukukçular hakkındaki Birleşmiş Mil*let*ler özel raportörü olan Dato’ Param Cumaraswamy katılı*mıyla,
yargı görevlilerinin davranışlarını ölçebilecek bir koda ge*reksi*nim olduğunu kabul etmişlerdir. Bu yüzden, Yargı Grubu, yar*gıda etikle ilgili kabul edilen kodların analiz edilmesini ve aşa*ğıdaki konularda Yargısal Tutarlılık Prog*ramı Koordinatörü Dr. Nihal Jayawickrama tarafından bir rapor hazırlanmasını talep etmiştir:
(a) Benzer kodifikasyonlarda tekrar edilen öz mülaha*zalar;
(b) Hepsinde değil de bazılarında ortaya konulmuş, kimi ülke*ler tarafından kabul edilebilecek kimileri tarafından da ka*bul edilemeyecek seçimlik ve ilave mülahazalar.
2- Yukarıda göz önüne serilen direktiflere uygun olarak yargı mesle*ğiyle ilgili taslak kodun hazırlanması aşamasında, va*rolan çeşitli kodlara ve özellikle aşağıda belirtilen uluslara*rası belge*lere müracaat edilmiştir:
(a) Ağustos 1972 tarihinde Amerika Barolar Birliği tarafın*dan kabul edilen Yargı Etiği Kodu.
(b) Avusturya Eyaletleri ve Toprakları Adalet Başkanı tara*fından Nisan 1977 tarihinde çıkartılan Yargısal Ba*ğımsızlık Prensipleri Deklarasyonu.
(c) Mayıs 2000 tarihinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ana*yasasının 96 (4) (a) maddesine göre yürütme kuv*veti içerisinde kalan Yüksek Yargı Konseyi tara*fından düzenlenen Bangladeş Yüksek Mahkeme Hâ*kimlerine Yönelik Davranış Kodu.
(d) 1998 tarihli, Kanada Hâkimler Konferansı işbirliği ile ha*zırlanan ve Kanada Yargı Konseyi tarafından onay*lanan hâkimler için Etik Kurallar.
(e) Haziran 1998 tarihli, hâkimlerin statüsüne dair Av*rupa Konseyi Şartı.
(f) 1976 tarihli Idaho Yargı Etiği Kodu.
(g) 1999 tarihli, Hindistan Adalet Başkanları tarafından ka*bul edilen Yargısal Hayatla İlgili Değerlerin Yeni*den İfadesi.
(h) Yargı Etiği ile İlgili Lowa Kodu.
(i) Haziran 1999 tarihli, Kenya Yargı Mensuplarına Yöne*lik Davranış Kodu.
(j) 1994 tarihli, Malezya Federal Anayasasının 125 (3A) maddesince erklerin kullanılmasında, Yüksek Mahke*melerin Başkanları ve Temyiz Mahkemesi Başkanı, Adalet Başkanının tavsiyesi üzerine Yang di- Pertuan Agong tarafından hazırlanan Malezya Hâkimlerinin Ahlak Yasası.
(k) Namibya Hâkimleri İçin Davranış Yasası.
(l) ABD New York Eyaleti Yargıda Etiği Düzenleyen Ku*rallar.
(m) Nijerya Federal Cumhuriyeti Yargı Mensupları Davra*nış Kodu.
(n) Pakistan Yüksek Mahkemesi ve üst dereceli mah*keme hâkimleri tarafından ileri sürülen Davranış Kodu.
(o) Eylül 1989 tarihli, Filipinler Yargı Etiği Kodu.
(p) Filipinler Barolar Birliği tarafından teklif edilen, Ma*nila ilk derece hâkimleri tarafından onaylanan, il ve şe*hir hâkimlerini de kapsayan yüksek mahkemenin idari denetiminde hâkimlerin rehberliği ve gözeti*miyle kabul edilen Filipinler Yargı Ahlakı Kanunları.
(q) Yandina Beyanatı: Kasım 2000 tarihli Solomon Ada*ları Yargı Bağımsızlığı Prensipleri.
(r) Mart 2000 tarihli Adalet Başkanı, Anayasa Mahke*mesi Başkanı, Üst Derece Mahkeme ve Temyiz Mahkemesi Başkanları tarafından çıkartılan Güney Afrika hâkim*le*rine yönelik Rehber.
(s) Hâkimler ve Sulh Hâkimleri Konferansı tarafından ka*bul edilen1984 tarihli Tanzanya Yargı Mensupları Dav*ranış Kodu.
(t) Teksas Yargı Etiği Kodu.
(u) Haziran 1989 tarihli, Yüksek ve Üst Derece Mahke*mesi hâkimleri tarafından kabul edilen Hâkimler, Sulh Hâkimleri ve Diğer Yargı Mensupları Davranış Kodu.
(v) ABD Yargı Konferansı Davranış Kodu.
(w) 1998 tarihli, Virginia Yüksek Mahkemesi tarafından ka*bul edilip ilan edilen, Virginia Cumhuriyeti Yargı Etiği Kanunları.
(x) Ekim 1995 tarihli, ABD Washington Eyaleti Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilen Yargısal Davra*nış Kodu
(y) Aralık 1999 tarihli, Zambiya Parlamentosu tarafın*dan ya*salaştırılan Yargısal Davranış Yasası.
(z) 1981 tarihinde, Uluslararası Hukukçular Komisyonu, Ba*ğımsız Hâkimler ve Hukukçular Birliği Merkezi ve Ceza Hukuku Uluslararası Birliği tarafından top*lanan uzmanların oluşturduğu bir komite tarafından hazırla*nan, yargının bağımsızlığı üzerine taslak pren*sipler (Siracusa Prensipleri).
(aa) 1982 tarihinde, Uluslararası Barolar Birliği tarafın*dan ka*bul edilen Minimum Bağımsız Yargı Stan*dartları.
(bb) 1985 tarihli, BM Genel Kurulu tarafından onaylanan, yargı bağımsızlığına dair BM Temel Prensipleri.
(cc) 1989 tarihli, yargı bağımsızlığına dair çalışmalar konu*sunda BM Özel Raportörü L.V. Singhvi tarafın*dan ha*zırlanan Bağımsız Adalet Üzerine Evrensel Bildiri Ta*sarısı (Singhvi Deklerasyonu).
(dd) Ağustos 1997 tarihli, 6. Adalet Başkanları Konfe*ransı tara*fından kabul edilen, Lawasia Bölgesi yargı bağım*sızlığı prensipleriyle ilgili Beijing Beyanatı.
(ee) 1998 tarihli, Harare Prensiplerinin etkin bir şekilde uy*gu*lanmasını temin etmeye yönelik, insan hakları, hukuk devleti ve iyi yönetimin ilerletilmesi açısın*dan, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri iyi idare etmeye dair Latimer Cumhuriyet Rehberi.
(ff) Şubat 2000 tarihli, Bağımsız Hâkimler ve Hukukçu*lar Birliği Merkezi tarafından toplanan uzman grupça ka*bul edilen Yargı Sisteminin Tarafsızlığını Sağla*maya ve Yolsuzluğu Önlemeye ve Yok Etmeye Dair Çerçeve Politika.
Şubat 2001 tarihinde Bangalore’deki ikinci toplantısında,
Yargı Grubu,

- Banladeş Adalet Başkanı Mainur Reza Chowdhury,
- Kanada Adalet Başkanı Claire L’Heureu Dube,
- Hindistan’daki Hindistan’ın Karnataka Eyaleti Adalet Baş*kanı Reddi,
- Nepal Upadhyay Adalet Başkanı, Nijerya Uwais Adalet Baş*kanı,
- Güney Afrika Langa Adalet Başkanı,
- Sri Lanka Silva Adalet Başkanı,
- Tanzanya Adalet Başkanı Samatta ve Uganda Adalet Baş*kanı Odoki’nin hazır bulunduğu,

Hâkim Weeremantry’nin başkanlığında,
Hâkim Kirby’nin raportörlüğü ve BM Özel Raportörünün katı*lımı ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini temsilen BM İnsan Hakları Komitesi Başkanı Hâkim Bhagwati katı*lımıyla,

daha önce meydana getirilen taslak üzerindeki çalışmaları ileri götürmüş, temel değerleri somutlaştırıp ilgili prensipleri formule ederek Yargı Etiğiyle İlgili Bangalore Taslak Kodu üzerinde anlaşmıştır. Bununla birlikte Yargı Grubu, Bangalore Taslağının temelde Anglo-sakson hukukunun uy*gulandığı ül*kelerden gelen hâkimler tarafından geliştirilme*sini dikkate ala*rak, söz konusu taslağın yargı etiğiyle ilgili usulüne uygun mevsûk bir uluslararası belge statüsünü ka*zanmasını imkan da*hiline sokmak için, taslağın diğer hukuk geleneğinden gelen hâkimler tarafından da sıkı bir şekilde gözden geçirilmesinin esas olduğunu belirlemiştir.
Bangalore Taslağı, hem Anglo-sakson hem de kara Avrupa hu*kuku hâkimleri arasında basılıp dağıtılmış ve çeşitli yargı kon*feranslarında tartışılmıştır.
Haziran 2002 tarihinde,
 Avusturya Hâkimler Birliği Başkan Yardımcısı Reissner,
 Çek Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Hâkimi Fremr,
 Fransa Temyiz Mahkemesi Başkanı Lacabaratas,
 Almanya Federal İdare Mahkemesinde Hâkim Mailmann,
 İtalya Sulh Hâkimi Sabato,
 Lituanya Temyiz Mahkemesinden Hâkim Virgilijus,
 Portekiz Temyiz Mahkemesinden Hâkim Conseiller Afonso,
 Slovenya Yüksek Mahkemesinden Hâkim Ogrizek,
 İsveç Svea Temyiz Mahkemesi Başkanı Hirschfeldt ve
 İngiltere’den Hâkim Mance’ın bulunduğu,

Avrupa Yargıçları Danışma Konseyi Çalışma Toplantısında (CCJE-GT) tartışılmıştır. Amerika Barolar Birliğinin inisi*yati*fiyle Bangalore Taslağı değişik dillere tercüme ettirilmiş ve Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle Bosna Hersek, Bulga*ristan, Hırvatistan, Kosova, Romanya, Sırbistan ve Slovokya hâkimleri tarafından gözden geçirilmiştir.
Bangalore Taslağı,
 CCJE-GT’nin yargının bağımsızlığı ile ilgili standartlar üze*rine 1 nolu (2001) görüşü;
 CCJE-GT’nin hâkimlerin meslekî davranışlarını düzenle*yen kurallar ve prensipler üzerine, özellikle, etik, uygun olmayan davranış ve tarafsızlık üzerine taslak gö*rüşü;
 Haziran 2002 tarihli Avusturya Adalet Başkanları Kon*seyi ta*rafından yayınlanan Yargısal Davranışla İlgili Rehber,
 Baltık ülkeleri hâkimlerine yönelik Davranış Kuralları Mo*deli,
 Çin Halk Cumhuriyeti Hâkimlerine Yönelik Yargı Ah*lakı Kodu ve
 Makedonya Hâkimler Birliği Yargı Ahlakı Kodu gibi son zamanlarda çıkartılan yasalardan;

CCJE-GT ve yukarıda belirtilen referanslardan alınan yo*rumla*rın ışığı altında yeniden gözden geçirilmiştir.

Gözden geçirilmiş Bangalore Taslağı, Hâkim Weeramantry başkanlığında Kasım 2002 tarihinde Hollanda’nın Lahey şeh*rinde gerçekleştirilen Adalet Başkanları Yuvarlak Masa Top*lantısında bir öncekinin yerini almıştır. Bu toplantıya katılanlar şunlardır:
 Brezilya Federal Temyiz Mahkemesinden Hâkim Vladimir de Freitas,
 Çek Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinden Adalet Baş*kanı İva Brozova,
 Mısır Yüksek Anayasa Mahkemesinden Adalet Başkanı Mohammad Fathy Naguib,
 Fransa Temyiz Mahkemesinden Christine Chanet,
 Meksika Yüksek Mahkemesinden Başkan Genaro David Gongora,
 Mozambik Yüksek Mahkemesinden Başkan Mario Mangaze,
 Hollanda’dan Başkan Haak,
 Norveç Yüksek Mahkemesinden Hâkim Trond Dolva ve
 Filipinler Yüksek Mahkemesinden Adalet Başkanı Hilario Davide.

Aynı zamanda toplantının bir oturumuna Uluslararası Adalet Mahkemesi hâkimlerinden aşağıdaki isimler de katılmıştır:
Hâkim Ranjeva (Madagaskar), Hâkim Herezegh (Macaris*tan), Hâkim Fleischhauer (Almanya), Hâkim Koroma (Sierra Le*one), Hâkim Higgins (İngiltere), Hâkim Rezek (Brezilya), Hâ*kim Eleraby (Mısır) ve Ad-Hoc Hâkim Frank (USA). BM Özel Raportörü toplantıda hazır bulunmuştur.

Bangalore “Yargı Etiği İlkeleri” bu toplantının bir ürünüdür.[1] Bu ilkeler, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 18 Kasım 2003 tarihinde tercüme edilmiştir.
[2] Sözleşmenin 10’uncu maddesi.
[3] Sözleşmenin 14’üncü maddesi.
__________________

JQuLK isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
bangalor, birleşmiş, etiği, ilkeleri, milletler, sayili, yargi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Forum Şartları


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2
aBSHeLL
Protected by CBACK.de CrackerTracker
Abshell-AileVadisi

Linkler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314